top of page

เส้นเชื่อมเอบีเอส

ABS Welding Rods

เส้นเชื่อมABS ลวดเชื่อมเอบีเอส ใช้สำหรับเชื่อมซ่อมกระจังหน้ารถ ชิ้นส่วนพลาสติกของรถยนต์ เชื่อมกันชนมอเตอร์ไซค์ ชิ้นส่วนหน้ากากฝาครอบรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆ เชื่อมงานประเภทต่างๆที่เนื้อเป็นพลาสติกเอบีเอส เป็นต้น ลวดเชื่อมเอบีเอสจะเป็นสีงาช้าง

ขนาดสินค้า

เส้นเชื่อมเอบีเอส

เส้นเชื่อมABS ลวดเชื่อมเอบีเอส
bottom of page